List of confirmed speakers

Below is the list of confirmed invited speakers:

 • I. Arzhantsev (HSE University)
 • А. Borovik (University of Manchester)
 • P. Gille (Institut Camille Jordan)
 • N. Gordeev (Herzen Pedagogical University)
 • I. Frenkel (Yale University)
 • R. Hazrat (Western Sydney University)
 • A. Lubotzky (Weizmann Institute)
 • O. Mathieu (University of Lyon)
 • J. Morita (Tsukuba University)
 • А. Myasnikov (Stevens Institute of Technology)
 • I. Panin (PDMI RAS)
 • V. Petrov (SPbU)
 • V. Popov (MI RAS)
 • A. Rapinchuk (University of Virginia)
 • S. Sinchuk (SPbU)
 • A. Stepanov (SPbU)
 • A. Vershik (PDMI RAS)
 • М. Vsemirnov (PDMI RAS)
 • А. Zalesskii (National Academy of Belarus)

1952 — 2023